Realmania

menu
새로운 소식 게시판 클럽 정보 회원
Fútbol

3/11

안뱅바요르~ 2023.06.05 08:45:43 · 2539 views
                 (호날두) (벤제마)
                       (이스코)
                 크로스   모드리치
                       (카세미루)
(마르셀루) (라모스) (바란) 카르바할
                          (나바스)

영광의 시대
그 중에서도 경기력+성과 면에서 최고점이었던
16/17 챔결 스쿼드 11명중에
이제 3명 남네요

저 셋 중 둘도 다음시즌이 마지막일것 같고
카르바할도 다음시즌 끝나고는 어찌 될지 모르겠네요
개인제으로는 멘토 역할로 카르비는 좀 더 있어줬음 하네요

한 시대가 저무네요
세월 참..

댓글 1개